Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност"

Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност"

Фирма "Аква плюс 2014" ЕООД изпълнява проект BG16RFOP002-2.073-15187 "Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19", финансиран от Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по процедура BG16RFOP002-2.073 "Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19".


Основната цел на проекта е осигуряването на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Резултатът от подкрепата по процедурата се изразява в постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места в дружеството.